Det är viktigt för oss på Labkontroll att du ska känna dig trygg med den behandling av personuppgifter som kan ske när du är i kontakt med oss.

För att erbjuda dig den bästa tjänsten och kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara de uppgifter om dig som är relevanta för att uppnå detta. Vårt främsta fokus är alltid att skydda din integritet. Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver.

All behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Registrerad information
När du lämnar information till oss på Labkontroll eller på www.labkontroll.se kan du behöva ange personuppgifter till oss. Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga tjänst. De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Informationen kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Informationen kan även användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal samt erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. När du ingår avtal med, eller är i kontakt, med oss i andra sammanhang kan du också behöva lämna personuppgifter. Detta kan ske för flera olika ändamål, såsom att upprätta och underhålla ditt kundavtal eller annat avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera din betalning av tjänsterna, skydda våra rättigheter, granska och analysera användandet av våra tjänster, leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift, föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler, administrera dina ärenden hos oss samt administrera arbetsansökningar till tjänster hos oss. I ditt avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

Samtycke
När du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats godkänner du att vi använder, och behandlar, dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies på www.labkontroll.se).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster, utan kontakta oss på annat sätt, till exempel per telefon.

Informationens syfte
Personuppgifterna används primärt av anställda hos Labkontroll. Vid vissa tillfällen sänder vi nödvändig information till våra leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut information till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information
Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi sparar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga information rättade, borttagna eller uppdaterade.

Säkerhet
Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi hårt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter, för att kunna utföra våra tjänster m.m., ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontakt
Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss:

Labkontroll AB
Backa Bergögata 8
422 46 Göteborg

Telefon: 031-761 46 32
info@labkontroll.se