Vad är ett renrum?

Definitionen av ett renrum är att inkommande luft ska vara renad från smuts och partiklar för att uppfylla gällande standarder. Renrum används vanligtvis vid tillverkning eller forskning där krav på luftens renhet ställs för att inte påverka produktens kvalitet eller egenskaper.

Ett renrum kan fysiskt vara mer än ett rum, det kan vara flera rum eller t.o.m. en hel fabrik.

Vad är ett renrum?

Utformning av renrum

Renrummet är avskilt från övriga rum genom t.ex. luftslussar och håller ofta ett övertryck mot angränsande rum för att ”trycka ut” smuts och partiklar. Luften som tillförs kommer ofta in via tilluftsdon i taket försedda med HEPA-filter. Ett HEPA-filter renar luften betydligt mer än ett vanligt luftfilter. Luften passerar sedan ner genom rummet och ventileras ut vid golvet. Att låta luften flöda från taket till golvet är en viktig funktion i ett renrum då luften för med sig smuts och partiklar neråt och ut från rummet. Ett renrum är klassificerat utifrån vilken mängd och storlek på partiklar som får finnas per kubikmeter luft. Detta ställer krav på vilka HEPA-filter som används, luftmängder och även arbetsrutiner i rummet då personer som går in och ut kan föra med sig smuts och partiklar in.

Specialister på ren luft i renrum

Labkontroll är specialister på ren och säker luft i renrum. Några exempel på arbeten som vi utför är kontroll av luftmängder, läckagetest av HEPA-filter och partikelmätningar. Vi är certifierade enligt CTCB-I, vilket innebär att våra specialister som arbetar i renrum vidareutbildar sig och validerar sin kunskap löpande.